Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Reimandova Tradicionālā Karate kluba „RTKK” (turpmāk – RTKK) iekšējās kārtības noteikumi.

Izmaiņas veiktas - 01.01.2018.

I Vispārējie noteikumi.

 

1. Noteikumu mērķis ir sekmēt RTKK biedru disciplīnas nostiprināšanu, nodarbību un sacensību organizēšanu, racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu, nodarbību efektivitāti un noteiktajām prasībām atbilstošus sportistu rezultātus;

2. Noteikumus apstiprina RTKK valde. Noteikumus ir tiesīga papildināt, grozīt vai atcelt tikai RTKK valde. Visi šo Noteikumu grozījumi izstrādājami rakstveidā. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 3(trīs) dienu laikā. Ar Noteikumu  izmaiņām RTKK biedri tiek iepazīstināti 1(vienas) dienas laikā pēc grozījumu pieņemšanas;

3. Persona kļūst par pilntiesīgu RTKK biedru tikai pēc iesnieguma aizpildīšanas, ko persona saņem brīdī, kad izteikts piedāvājums par iestāšanos klubā;

4. RTKK valde nodrošina RTKK biedru, skolotāju, treneru, treneru palīgu un citu piederīgo personu iepazīstināšanu ar šiem Noteikumiem. RTKK biedru, skolotāju, treneru, treneru palīgu un citu piederīgo personu neinformētība par šiem noteikumiem neatbrīvo tos no atbildības par šo noteikumu neievērošanu;

5. RTKK katru mācību gadu izsniedz kluba biedru naudas cenrādi. Mācību gads ir no septembra līdz nākamā gada septembrim.

 

II Kluba RTKK biedru pienākumi

 

1. Uzsākot apmeklēt karate nodarbības, biedrs patstāvīgi konsultējas ar ārstu par sava veselības stāvokļa piemērotību karate nodarbībām un slodzes specifikai;

2. Pirms nodarbības sākuma, par savu veselības stāvokli vai par tā izmaiņām (traumas, operācijas, slikta pašsajūta u. c.), jāziņo skolotājam, trenerim vai trenera palīgam;

3. Aktīvi piedalīties nodarbībā, taču pārpūles gadījumā iespējams uz brīdi atpūsties vai samazināt uzdevuma tempu. Ja nodarbības laikā rodas slikta pašsajūta, nekavējoties jāziņo skolotājam, trenerim vai trenera palīgam;

4. RTKK biedram jāievēro skolotāju, treneru un treneru palīgu norādījumi, kas attiecas uz pareizu uzdevumu izpildi;

5. Ierasties uz nodarbībām kimono vai sporta apģērbā, kurā iespējams brīvi un ērti kustēties;

6. Pirms nodarbības sākuma jānoņem auskari, gredzeni, pulksteņi un jebkādas citas rotaslietas, kuru dēļ nodarbībā var gūt savainojumus pats vai kāds no grupas biedriem. Izņemot gadījumus, kad iepriekš minēto rotaslietu atstāšana ir saskaņota ar skolotāju, treneri vai trenera palīgu;

7.Matu griezumam vai frizūrai,vai matu sakārtojumam jāatbilst higiēnās prasībām, kā arī jābūt tādam, kas nodarbībās jebkādā veidā netraucē pašam biedram, skolotājam, trenerim, trenera palīgam, vai citiem biedriem. Ja matu griezums vai frizūra, vai matu sakārtojums traucē kādai no iepriekš minētajām personām, biedra pienākums ir ņemt vērā aizrādījumu un ievērot norādīto pienākumu;

8.Uz nodarbību ierasties laicīgi, nokavēšanas gadījumā biedram pirms iesaistīšanās nodarbībā, nepieciešams iesildīties patstāvīgi;

9. Nodarbību laikā ir aizliegts lietot ēdienus vai košļājamo gumiju;

10. Nodarbību laikā jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas;

11. Aizliegts uz nodarbību ierasties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā , kā arī aizliegts smēķēt kluba telpās;

12. Nodarbību laikā drīkst veikt tikai tos paņēmienus un vingrinājumus, kuri tiek demonstrēti un kurus māca skolotājs, treneris vai trenera palīgs;

13. Izpildot vingrinājumus, jāizvietojas pa zāli tā, lai veicot paņēmienus, būtu pietiekami daudz brīvas vietas un jāseko, lai netraucētu citiem pilnvērtīgi trenēties;

14. Ar savu darbību, uzvedību un līdzdalību pasākumos veidot RTKK tēlu un prestižu. Ārpus nodarbību vietas un laika nekaitēt RTKK prestižam un sargāt kluba godu;

15. Neapmeklēt karate un cīņu nodarbības paralēli citos cīņu klubos, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar RTKK valdi, skolotāju vai treneri;

16. Atrodoties RTKK rīkotajās sacensībās, kuras pārstāv klubs RTKK (starptautiskas sacensības, turnīri u. c.), ievērot un pildīt šo organizāciju iekšējos kārtības noteikumus;

17. Gadījumā, ja biedrs tīši vai netīši sabojā kluba vai trešās personas mantu, viņš nes pilnu atbildību par materiālo zaudējumu atlīdzināšanu;

18. Ja RTKK biedrs nolēmis vairs neapmeklēt nodarbības, pirms nodarbību pārtraukšanas, RTKK valdei jāiesniedz rakstisks atteikums, vai rakstisks uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. 3(trīs) darbadienu laikā tas tiek apstiprināts, ja ar RTKK ir nokārtotas visas finansiālās saistības.  

 

III Kluba RTKK biedru tiesības

 

1. Tehnikas demonstrēšanas laikā atļauts izvietoties pa zāli tā, lai būtu viegli redzēt visus skolotāja, trenera vai trenera palīga demonstrētos paņēmienus un to nianses;

2. Ja vingrinājuma veikšanai nepieciešami papildus paskaidrojumi, nekavējoties par to jautāt skolotajam, trenerim vai trenera palīgam;

3. Atbilstoši tam paredzētajam mērķim, izmantot RTKK pārziņā esošās telpas, sporta zāles inventāru;

4. Iesniegt rakstiski (papīra formā vai nosūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) RTKK valdei priekšlikumus, ierosinājumus un/vai sūdzības;

5. Vērsties pie RTKK skolotāja, trenera vai trenera palīga pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un citos gadījumos;

6. Citas tiesības, kuras noteiktas ar iekšējiem RTKK rīkojumiem un/vai lēmumiem.

 

IV Kluba skolotāju, treneru, treneru palīga pienākumi

 

1. Būt atbildīgam par RTKK biedra veselību un dzīvību nodarbības laikā, kā arī RTKK organizētajos un vadītajos pasākumos;

2. Iepazīstināt ar tehnisko izpildījumu attiecīgajam KYU vai DAN līmenim;

3. Sagatavot eksāmenam biedrus, kuri apmeklē nodarbības;

4. Veidot pozitīvu saskarsmes vidi;

5. Patstāvīgi pilnveidot savu profesionālo meistarību;

6. Nepieciešamības gadījumā, nekavējoties izsaukt kvalificētu medicīnisko palīdzību.

 

V Kluba skolotāja, trenera, treneru palīga tiesības

 

1. RTKK nenes atbildību par personas vispārējo veselības stāvokli un gūtajām traumām ārpus nodarbībām;

2. Neatmaksāt biedru naudu par neapmeklētajām nodarbībām;

3. Informēt attiecīgās amatpersonas par priekšlikumiem;

4. Ja biedrs traucē nodarbību vai cenšas traucēt un sarunājas, tad skolotājam, trenerim un/vai trenera palīgam ir tiesības attiecīgo personu izraidīt no nodarbības;

4.1. Ja ir atkārtoti aizrādījumi skolotājs un/vai treneris ir tiesīgs atteikties no audzēkņa.

 

VI Eksāmenu kārtošana

 

1. Līdz 1 KYU pieņem Kluba RTKK eksaminators;

2. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie RTKK biedri, kas ir ņēmuši dalību sacensībās un semināros. Atbilstoši katram KYU grādam ir noteikts sacensību un semināru skaits;

3. Dan grādu var kārtot no sešpadsmit gadu vecuma un izvēlēties savu eksaminatoru.

 

VII Noteikumu pārkāpumu izskatīšanas kārtība

 

1. Katru RTKK biedra pārkāpumu individuāli izskata RTKK valde un pieņem lēmumu par soda/sankciju piemērošanu atbilstoši pārkāpuma nopietnībai;

2. Par šo Noteikumu neievērošanu var piemērot šādus soda veidus:

2.1. mutisks brīdinājums;

2.2. rakstisks brīdinājums;

2.3. diskvalifikācija no 1 līdz 12 (viens līdz divpadsmit) mēnešiem;

2.4. diskvalifikācija uz 2(diviem) gadiem.

3. Par katru pārkāpumu var piemērot vienu soda veidu;

4. Ierosinot konkrētu soda veidu, RTKK valde ņem vērā izdarītā pārkāpuma nopietnību un apstākļus, kādos tas izdarīts.

 

 

 

 

Kluba prezidents:                                                                                                                                                                          Renārs Reimandovs

Kontakti

Renārs Reimandovs

+371 26807898

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Seko mums


Autortiesības © 2020 RTTK. Visas tiesības aizsargātas. Izstrādāts: joomla-cms.lv